וונטאנאס אלטאס

[לך חלונות גבוהים *] 

 בהרצאה מלך ומלכה

לך חלונות גבוהים גבירתי

Ventanas altas tienes tu

בם לראותך אוחילה

con velas amarillas

הלילה, יעזרני אל

Esta noche, arogo al Dio

אליך אעפילה

 que me subas arriba

טירי-לאי-לה, הופ, טירי-לאי-לה, הופה

 Tirilaila hop, tirilaila hopa

    

     

טבעת זו על אצבעך 

El anillo que llevas tú 

יהלומה שלי הוא

 el diamante es mío

הן הצורף שהתקינה

 El kuyungi que te lo dio

בן דוד שלי הנהו

es primo 'rmano mío

טירי-לאי-לה, הופ, טירי-לאי-לה, הופה

Tirilaila hop, tirilaila hopa

   

       

הלילה התיצבתי לי 

Esta noche yo me armí

בשכונתך, שמעי נא

 por vuestro vecindado

השאירי את דלתך פתוחה

Dejarme la puerta abierta

ואת הנר כבי נא

y el candil amatado

טירי-לאי-לה, הופ, טירי-לאי-לה, הופה

 Tirilaila hop, tirilaila hopa

    

       

לילה טוב, חאנום דודון 

Buenas noches, Hanum Dudún

ממני לך שלוח

 Buenas noches, mi alma

רגלי בשלג נרטבות

 Los pieses tengo en la nieve

ראשי קופא ברוח

 y la cabeza en la hielada

טירי-לאי-לה, הופ, טירי-לאי-לה, הופה

 Tirilaila hop, tirilaila hopa


 גירסה שירתית: שושנה וייך-שחק - אין בואן סימן