לנדריקו

 [לנדריקו - השכים עם שחר המלך *]

[בהרצאה מלך ומלכה]

השכים עם שחר המלך     אצל המלכה הופיע
El rey que muncho madruga   ande la reina se ía.
סתורת שער מצאה    שקועה בשנה בלי נוע
La reina staba durmiendo   con sus cabellos dexechos.
מצאה בראי מתבוננת    ביפיה תביט ותביע
La topaba en el espejo,   mirando su hermosura,
תודה לבורא העולם    שיופי עליה הגיה
y dando loores al d'en Alto,   que tan lucia la hay criado.
 
 
המלך, מתוך שעשוע    נגע בה קלות והרתיע
El rey por burlar con ella   dos dadicas le hay dado.
 חדל, חדל, אנדלטו,    אהובי שלבי הכניע
- State, state, Andaleto,   tú me sos primer namorado.
 
 
    שני בנים למלך בטני הביאה    ולך שנים הביאה
Dos hijicos míos tengo   y dos del rey se hacen cuatro,
בניו יאכלו לבדם    ולצדי שני בניך
los del rey comen desparte,    y los tuyos con mí al lado,
 בניר רקנת פז ילבשו    רקמת משי ופז לבניך
los del rey visten de sirma,   los tuyos, sirma y brocado,
 בניו על פרדות ירכבו    סוסים ידהירו בניך 
los del rey benean mula,   los tuyos mula y caballo,
בניו אל הקרב יוצאים    ולצדי שני בניך
los del rey van a la guerra   y los tuyos al mi lado.
 
 
 הסבה פניה פתאום    מולה, במלך הבחינה
Ella q'avoltó su cara,   al rey se lo topó 'n su lado.
הו, סלח נא, המלך    זה רק חלום שנגלה והופיע
- Perdón, perdón, siñor rey,   esfueño y m'hay soñado.
המלך שלף את חרבו    כרת את ראשה מעליה
El rey esvanió su spada   la cabeza l'hay cortada.
ברביד ארגמן לצוואר    את סליחתי לך אודיע
- Ya te lo pedroní, mi reina,   con un yerdán corelado.
 
 
 
 

 

גירסה שירתית, מתוך הספר "אין בואן סימן" - ש. וייך-שחק, 2006