קואנדו איל ריי נמרוד

 [עת נמרוד המלך יצא לשדה *]

 בהרצאה: מלך ומלכה

עת נמרוד המלך יצא לשדה
Cuando el rey Nimrod al campo salía,
למרום יביט, כוכבים חוזה
Mirava en el cielo y en la estrellería,
אור קדוש ראה, בקרב ישראל
Vido una luz santa en la judería,
כי הנה יולד אברהם אבינו
Que havía de nacer Avraham Avinu.
 
 
            אברהם אבינו, אב אהוב    
          Avraham avinu, padre querido,
            אב מבורך, אור ישראל    
          Padre bendicho, luz de Israel.
 
 
למילדות חיש ציווה, פקד
Luego a las comadres encomendava
כי כל אשת איש שתהיה הרה
Que toda mujer que preñada quedava
אם תלד זכר, במקום יומת
Y si hijo pariere al punto lo mataran
כי הנה יולד אברהם אבינו
Que havía de nacer Avraham Avinu.
 
 
ואשתו של תרח הרתה אזי
La mujer de Terah quedo preñada,
הוא, כל יום ויום חזר ושאל
De dia en dia el le demandava,
למה זה פניך חוורו כל כך
"De que teneij la cara tan demudada?"
הן היא ידעה את הטוב שבה
Ella ya savía el bien qu tenía.
 
 
למקץ טית ירח ללדת חפצה
En fin de mueve mezes parir quiería,
בשדה וכרם תהלך, תתע
Iva caminando por campos y viñas,
אל אישה מאומה לא גילה לבה
A su marido tal no le descuvría
מערה נקרתה, ילדתהו שם
Topó una meara ayi lo pariría.
 
 
באותה שעה סח הינוקא
En aquella hora el nacido havlava:
שובי לך, אמי, מן המערה
"Andavos, la mi madre, de la meara,
מי זה יניקני אנוכי אמצא
Yo ya topó quien m'alechará
כי מלאך שמים, יילווה אלי
Malakh de cielo me accompañará
כי אני יצור האל מבורך
Porque so criado del Dió bendicho.
 
 
למקץ כך יום לפקדו תלך
En fin de veinte días lo fué a vijitar,
מרחוק ראתהו, עלם מקפץ
Lo vido d'enfrente, mancevo saltar,
למרום יביט, היטיב יתבונן
Mirando al cielo y bien atinar,
אך למען דעת, אלהי אמת
Para conocer el Dió de la verdad.
 
 
הורתי, אמי, מה תבקשי כאן
"Madre, la mi madre, qué buxcaij aqui?"
בן יקר אחד, הן ילדתי כאן
"Un hijo preciado parí yo aquí.
באתי לבקשו אם הנהו כאן
"Vine a buxcarlo, si se topa aquí,
אם עודנו חי, אני אתנחם
Si está bivo me consolaré yo."
 
 
אמא יקירה! מה זה סחה את
"Madre, la mi madre, que havlas havlaj?
בן יקר כזה, איך אותו זנחת
Un hijo preciado, como lo desíij?
למקץ כך יום לפקדהו באת
Afin de veinte días, como lo vijitáij?
אנוכי הנני, בנך היקר.
Yo so vuestro hijo preciado.
 
 
שימי לב אמי, כי האל אחד
Mirad la mi madre, que el Dio es uno,
הוא ברא שמים, אחד לאחד
El crió los cielos uno per uno.
לנמרוד הגידי, כי שכלו אבד
Decilde a Nimrod que perdió su tino
דעת אל אמת לא יאבה, יחפץ
Porque no quiere creer en el Verdadero.
 
 
לנמרוד המלך הדבר נודע
"Lo alcanzó a saver el rey Nimrod esto,
הוא אמר, יובא, חיש ובמהרה
Dixo que lo traigan aína y presto
בטרם יורידו את כל השאר
Antes que desreinen a todo el resto
אל-אמת יכירו, ואני אזנח
Y dexen a mí y crean en el Verdadero."
 
 
בעלבון גדול, לפניו הובא
Ya me lo truxeron con grande albon
וימשוך כסאו משיכה עזה
Y el travó de la silla un buen travón.
הי, רשע, לאלוה למה תתיימר
"Dí, raxa, por que te tienes tu por Dió?
דעת אל-אמת, לא תאבה, תחפץ
Por que no quieres creer en el Verdadero?
 
 
הכבשן הציתו, מבוער חזק
"Acendiendo un horno, bien acendido,
חושו, הטילוהו, כי הוא איש בינה
Echaldo presto que es entendido,
בכבלים שאוהו, כי דעתו חדה
Llevaldo con trabucos, que es agudo,
אם אל יושיעהו, אל-אמת הווה
Si d'aqui el Dio lo escapa, es el Verdadero."
 
 
לכבשן הושלך, בו היה הולך
Echándolo al horno, iva caminando,
אם המלאכים יחד מהלך
Con los malakhim iva paseando,
וכל עץ ועץ, את פריו נותן
Y todos los leños fruto ivan dando;
הן מכאן נדע את אל-האמת
De aqui conocemos al Dio verdadero.
 
 
זכותו רבה של אדון אברם
Grande zekhut tiene el señor Avram
את אל-האמת בגללו נדע
Que por el conocemos el Dio de la verdad.
ואבי הילד זכותו רבה
Grande zekhut tiene el señor parido,
כי הוא מקיים מצוות אברהם
Que afirma la mitsva de Avram avinu.
 
 
לאבי הילד נאחל עתה
Saludemos agora al señor parido,
לסימן טוב לו, זה הינוקא
Que le sea besiman-tov este nacido,
אליהו הנביא יראה יופע
Que Eliahu Hanavi mos sea aparecido, 
לאלוהי אמת נתנה תודה
Y daremos loores al Verdadero.
 
 
למוהל נודה וגם לסנדק
Saludemos al sandak y tambien al mohel,
הגואל יבוא, יבוא בזכותם
Que por su zekhut vos venga el goel,
את כל ישראל, הו יפדה, יגאל
Y rihma a todo Israel,
תודה לאלהי אמת ניתנה
Y daremos loores al Verdadero.
 
 
 
 
תירגום:  משה אטיאש - Chants Sephardis, compiled by Leon Algazi, 1958