Lekoved dem heylikn shabes

 [In honour of the holy Shabbat]

Listen to Mascha Benya

See Lecture: "Ashkenazi Food"

- Rebeny, rebenyu!   - Rabbi, Rabbi!
- Vos iz?   - What is it?
- Rebenyu, rebenyu!   - Rabbi, Rabbi!
- Vos iz?   - What is it?
- S'iz nito keyn khales oyf shabes!   - There aren't any challot for Shabbat!
- S'vet zayn!   - There will be!
  
     Lekoved shabes - bim,        In honour of Shabbat - bim,
     Lekoved shabes - bom,        In honour of Shabbat - bom,
     Lekoved dem heylikn shabes!        In honour of the holy - bim-bom!
     Lekoved shabes - bim!        In honour of Shabbat - bim,
     Lekoved shabes - bom,        In honour of Shabbat - bom,
     Lekoved dem heylikn shabes!        In honour of the holy Shabbat!
  
- Rebenyu, rebenyu!   - Rabbi, Rabbi!
- Vos iz?   - What is it?
- Rebenu, rebenyu!   - Rabbi, Rabbi!
- Vos iz?   - What is it?
- S'iz nito keyn fish oyf shabes!   - There isn't any fish for Shabbat!
- S'vet zayn!   - There will be!
     Lekoved shabes - bim ...        In honour of Shabbat - bim ...
  
- Rebenyu, rebenyu!  - Rabbi, Rabbi!
- Vos iz?  - What is it?
- Rebenyu, rebenyu!  - Rabbi, Rabbi!
- Vos iz?  - What is it?
- S'iz nito keyn fleysh oyf shabes!  - There isn't any meat for Shabbat!
- S'vet zayn!  - There will be!
     Lekoved shabes - bim ...         In honour of Shabbat - bim ...

Source: Kipnis, M. 80 Folks-Lider. II, p.67